يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

 

مالی

 اهم وظایف آن عبارتند از
-        نظارت و اجرای کامل امور مالی سازمان بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی از دفتر مرکزی بنیاد
-        پرداخت تنخواه دریافت گزارش هزینه تنخواه از واحد ها و شعبات و اعمال حساب آنها بر اساس ضوابط و مقررات مالی
-        ورود اطلاعات مربوط به احکام حقوقی پرسنل به سیستم مالی،اخذ گزارش کار پرسنل در پایان هرماه و تنظیم لیست حقوقی کارکنان و احتساب اضافه کاری، ماموریت و سایر پرداختهای کارکنان و محاسبه و تنظیم سند مالی در پایان هرماه
-        صدور سند مالی و کنترل اسناد در قالب گزارش های ارائه شده به امور مالی حسب ضوابط و مقررات مالی و تامین مجدد منابع برای واحد ها و شعبات
-  بررسی و کنترل حسابهای موقت شامل تنخواه گردان ها، پیش پرداخت ها ، علی الحساب ها ، پیش دریافت ها در طول سال
-        ارائه گزارشات مالی به مدیران و تصمیم گیران سازمان جهت پیشبرد اهداف در قالب برنامه و بودجه مصوب
-         کنترل و نظارت بر اموال منقول و غیر منقول سازمان
-         تهیه صورتهای مالی، گزارش فعالیت سازمان برای یک دوره مالی و ارائه آن به دفتر مرکزی سازمان و همکاری در رسیدگی صورتهای مالی ارائه شده با حسابرسان محترم سازمان