معاونت عمران روستایی

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان قم(مهندس ولی رحمانی)

شماره تماس : 32857034-025

مسئول دفتر: مهدی محمدی داخلی 128