سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣

 

بخش سلفچگان

                                                

سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش سلفچگان : آقای محمد جعفر جعفری

شماره تماس :33663012

شماره دورنگار :33663690

آدرس :سلفچگان/  انتهای بلوار شهید شکوری/ روبروی بخشداری سلفچگان / دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش سلفچگان.