يکشنبه ٢٤ تير ١٤٠٣

 

بخش خلجستان

 

 سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن در بخش خلجستان : آقای محمد جعفر جعفری

شماره تماس : 35224454

شماره دورنگار :35224464

آدرس :دستجرد/ خبابان سپاه/ دفتر نمایندگی بنیاد مسکن بخش خلجستان.