پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

اساسنامه و مجموعه قوانین بنیاد مسکن
  فصل اول - تعريف و هدف:

     ماده 1 - بنياد مسکن انقلاب اسلامی که در اين اساسنامه اختصارا بنياد ناميده می شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردين 1358 رهبر کبير انقلاب اسلامی حضرت امام خمينی مدظله به منظور تأمين مسکن محرومان به ويژه روستاييان در چهارچوب سياستها و برنامه های دولت تشکيل گرديده است.

 فصل دوم - وظايف:

     ماده 2 - مطالعه و بررسی در زمينه تشخيص و تعيين نيازمنديهای مسکن محرومان اعم از روستايی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری ، و خودياری مردم و دستگاه های مختلف.

     ماده 3 - تهيه طرح مجتمع های زيستی و واحدهای مسکونی ارزان قيمت و اجرای آنها بطور مستقيم يا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذيربط در روستا و شهر.

         تبصره - دولت موظف است در اجرای پروژه ها و طرحهای مسکونی خود به غير از خانه های سازمانی شهری اولويت را به بنياد بدهد.

     ماده 4 - تهيه زمين مورد نياز طرح ها و پروژه های بنياد و آماده سازی آنها .

         تبصره 1 - دولت و بنياد مستضعفان مکلفند زمين های مناسب خود را خهت اجرای طرح های مسکونی مصوب شورای مرکزی بنياد به استثنای هزينه های خريد و آماده سازی ( قيمت تمام شده براي دولت ) بطور رايگان و قطعی به بنياد واگذار می نمايد.

         تبصره 2 - اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند زمين های ملکی خود را به بنياد هبه نمايند و قانون زمين شهری مانع اين امر نخواهد بود.

         تبصره 3 - هيات های هفت نفره واگذاری زمين و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمين های دولتي مناسب را جهت واگذاري و اجراي طرح های مسکن روستايی پس از اعلام نياز بنياد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختيار بنياد قرار دهند.

         تبصره 4 - دولت موظف است نسبت به تأمين آب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و ديگر نيازمندي های عمومی اين طرح ها از طريق وزارتخانه ها و سازمان های ذيربط اقدام لازم به عمل آورد.

     ماده 5 - کمک در جهت تأمين مصالح ساختمانی کشور از طريق توليد ، تهيه ، توزيع.

         تبصره 1 - وزارتخانه های صنايع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقت های اصولی و اجازه بهره برداری از معادن با اولويت برای بنياد اقدام نموده و بنياد از شمول محدوديتهای ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثنی است.

         تبصره 2 - دولت موظف است سهميه لازم از مصالح ساختمانی و ماشين آلات مورد نياز را دراختيار بنياد قرار دهد.

         تبصره 3 - بنياد مستضعفان مکلف است کارگاه ها و کارخانجات توليد شن و ماسه ، مصنوعات بتنی و سيمانی ، آجر ، گچ و آهک خود را در حد نياز به بنياد واگذار نمايد.

     ماده 6 -  نظارت بر پرداخت و مصرف وام های قرض الحسنه مسکن روستايی و ارزان قيمت شهری که از محل منابع مالی و سيستم بانکی کشور تأمين می شود.

         تبصره - دولت موظف است در اجراي اين ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض الحسنه تأمين نمايد.

     ماده 7 - تهيه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها ، با هماهنگی دستگاههای ذيربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.

     ماده 8 - تهيه و ارائه طرح های لازم براي بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستايی آسيب ديده در اثر جنگ ، سيل ، زلزله و ساير سوانح طبيعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمان ها و ارگان های ذيربط.

         تبصره - دولت موظف است اجرای طرح های موضوع اين ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعايت اولويت به بنياد واگذار نمايد.

 فصل سوم - ارکان :

     ماده 9 -  ارکان بنياد عبارتند از:
    الف - شورای مرکزی
    ب - سرپرست
    ج - بازرسان

     ماده 10 - شورای مرکزی به عنوان عاليترين مرجع تصميم گيری بنياد داراي پنج نفر عضو به ترتيب ذيل مي باشد.
    الف- يک نفر روحانی ( نماينده مقام معظم رهبري در صورت تعيين )
    ب - نماينده دولت ( وزير مسکن و شهرسازي )
    ج - سه نفر از مهندسين و کارشناسان ساختمان و شهرسازي به انتخاب دو نفر فوق الذکر

         تبصره -  اعضای شورا از بين خود يک نفر را به عنوان رياست شورا انتخاب می نمايند.

     ماده 11 - روحانی عضو شوراي مرکزی علاوه بر وظايف عضويت در شورا مسووليت انطباق فعاليتهای بنياد با موازين شرعی را خواهد داشت.

         تبصره - روحاني عضو شورا موظف است در مواردي که اجراي هر قسمت از مواد اين قانون که نياز به اذن ولي فقيه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نمايد.

     ماده 12 - وزير مسکن و شهرسازی به عنوان نماينده دولت علاوه بر وظايف عضويت در شورا پاسخگوی مجلس در حدود اختيارات خواهد بود.

     ماده 13 - يکی از اعضای شورای مرکزی انتخاب و يا حکم رياست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

         تبصره - شورای مرکزی مي تواند سرپرست بنياد را با حداقل 3 رأي عزل نمايد.

     ماده 14 - دو نفر بازرس از بين کارشناسان ذيصلاح توسط شوراي مرکزي براي مدت يکسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

 فصل چهارم - مقررات مالی و عمومی :

     ماده 15 - بودجه ، امکانات و منابع مالي بنياد عبارتند از:
    1- حساب 100 حضرت امام مدظله.
    2- کمکهای نقدی و غير نقدی از قبيل زمين ، مستغلات ساختمانی و غيره که از طرف مردم ، دولت و ساير نهادها و دستگاهها به بنياد واگذار می شود.
    3- کمکهاي بلاعوض بنياد مستضعفان صرفا براي تأمين مسکن فقرا و محرومان صرف مي گردد و بنياد مسکن گزارش فعاليتهاي انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنياد مستضعفان ارسال مي نمايد.

         تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است کمکهاي موضوع بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده را به عنوان هزينه هاي قابل قبول موديان محسوب نمايد.

    4- کمک های دولت که در بودجه ساليانه کل کشور منظور می گردد.
    5- درآمد حاصل از فروش مصالح توليدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنياد و توزيع مصالح ساختمانی و ارايه خدمات فنی.

     ماده 16 - بنياد از پرداخت ماليات بردرآمد و عوايد حاصل از مشارکت و ماليات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف می باشد.

     ماده 17 - بنياد داراي شخصيت حقوقی بوده و نمايندگی قانوني بنياد با سرپرست بنياد است و می تواند براي طرح دعاوی و شکايات يا برای هر اقدام قانونی ديگر نماينده و يا وکيل تعيين و به مراجع قضايی ، اداری ، انتظامی و ثبتی معرفی نمايد.

         تبصره - بنياد از پرداخت هزينه هاي دادرسي در تمام مراجع قضايي اداري معاف مي باشد .

     ماده 18 - بنياد در جهت انجام وظايف خود می تواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهای کشور دارای شعب و نمايندگی باشد.

     ماده 19 - آيين نامه های اجرايی اين قانون توسط شورای مرکز تهيه و به تصويب وزير مسکن و شهرسازی خواهد رسيد.

     ماده 20 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون کليه قوانين مغاير با آن ملغی می گردد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه هفدهم آذرماه يکهزار و سيصد و شصت وشش مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ  1366/10/9 با تأييد شوراي نگهبان رسيده است.