پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

پرسش های متداول

 پرسشهای متداول

 

 
  • اهم وظايف بنياد مسكن انقلاب اسلامي چيست ؟
مطالعه و بررسي در زمينه تشخيص و تعيين نيازمندي هاي مسكن محرومان اعم از روستايي و شهري
 
تهيه طرح هاي هادي و اصلاح معابر در روستاها
 
نظارت بر پرداخت و مصرف وام هاي قرض الحسنه مسكن روستايي
 
 
 
  • وظايف محوله به معاونت عمران روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي چيست؟
تهيه و اجراي طرح هاي هادي روستايي ، طرح بهسازي مسكن روستايي
 
مطالعات منطقه اي و طرح هاي مطالعاتي ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي
 
تفكيك و واگذاري زمين روستايي ، توزيع وام قرض الحسنه مسكن روستايي
 
 
 
  • اهداف طرحهاي هادي چيست ؟
تامين عادلانه امكانات
 
هدايت وضعيت فيزيكي روستا
 
ايجاد تسهيلات لازم جهت بهبود مسكن روستاييان
 
 
 
  • صدور اسناد مالكيت روستاها براساس كداميك از مواد قانون برنامه چهارم توسعه به انجام مي رسد؟
ماده 133
 
 

  • تامين زمين براي پروژه هاي انجمن خيرين مسكن ساز به چه صورت انجام مي پذيرد؟
هبه
 
وصايت ، صلح و وقف
 
زمين هاي دولت وساير ارگانها ....
 
 

  • وظايف اصلي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در بازسازي واحدهاي آسيب ديده از سوانح طبيعي چيست ؟
 
تامين مصالح ساختماني
 
بستر سازي به منظور جلب مشاركت مردم
 
هدايتهاي فني و ارائه خدمات فني مهندسي
 
 
 
  • بنياد مسكن در زمينه مسكن مهر چه وظيفه اي دارد؟
اجراي طرح مسكن مهر در شهرهاي با جمعيت كمتر از 25 هزار نفر به بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان قائم مقام وزارت مسكن و شهر سازي واگذار شده است .

 
  • طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي چيست ؟
بنياد مسكن انقلاب اسلامي در راستاي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي چهارم و پنجم (طي 10 سال ) موظف گرديد نسبت به تحقق ساخت دو ميليون واحد مسكوني مقاوم در برابر زلزله اقدام نمايد لذا كليه اقدامات اين قانون تحت عنوان طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي به انجام مي رسد .