پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

فرمان تاریخی امام خمینی(ره)

بسمه تعالی

اينک به مرحله حساسی از دوران اتقلاب اسلامی خود رسيده ايم .دوران سازندگی ، دورانی که بايد از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمديده ايران بهرمند شوند ، دورانی که بايد شکوه نظام عدل اساسی را لمس کنيد ، دورانی که همه بايد دست به دست هم بدهيم تا ريشه فقر و استضعاف را بر کنيد . شما مردم شريف ايران در جريان مبارزه با استعمار و استثمار پيروزي بزرگی به دست آوريد و توانستيد با اتکا به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنيد و پشت ابرقدرتها را بلرزانيد ، اکنون نيز بايد با خود ياری و همکاری براي مبارزه عليه فقر و محروميت بسيج شويد و با تأييد الهی به نجات مردم مستضعف کمرهمت ببنديد. در رژيم منفور پهلوی مسئله مسکن يکي از مصيبت بارترين مشکلات اجتماعی مردم ما بود . بسياري از مردم در اسارت تهيه يک قطعه زمين و داشتن يک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زير بار بانکها و سودجويان و غارتگران بسر مي بردند تا بتوانند پناهگاهی رابراي خود و فرزندانشان دست و پا کنند . قشر عظيمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوايای بيغوله ها و اطاقکهای تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستی براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتی دست به گريبان است . نظام اسلامی چنين ظلم و تبعيضی را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد ، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهی استفاده کنند . همه محرومان بايد خانه داشته باشند ، هيچکس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد . بر دولت اسلامی است که براي اين مسئله مهم چاره ای بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاری کنند.
اينجانب حسابی به شماره يکصد(100) در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانايی دارند دعوت مي کنم که براي کمک به خانه سازی براي محرومان به اين حساب پول واريز کنند و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و يک نفر روحانی و يک نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويی و دقت کامل خانه های ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار دهند و در اين طرح به هيچ پولی در برابر خريد زمين پرداخت نشود. من اميدوارم همه کساني که زمينهای وسيعی در اختيار دارند به اين امر مهم اسلامی و انسانی کمک کنند و زمين در مناطق مرغوب و قابل سکونت در اختيار اين طرح بگذارند و نيز هرکس که توانايی دارد در تامين انواع مصالح ساختمانی به اين خدمت اسلامی کمک کند و نيروی کار و کارگري به طور وسيع به کارافتد و دولت نيز تصميمات لازم را در تأمين آب و برق و آسفالت و وسايل اياب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و ديگر نيازمنديهای عمومی فراهم سازد.

بنياد مستضعفين:

بنياد مستضعفين نيز بايد به کمک اين طرح بشتابد و از اموال مصادره شده خاندان پهلوی و اطرافيانش در اين طرح استفاده شود و نيز دولت بايد در طرحهای اساسي و درازمدت خود براي حل اين مشکل در سطح عموم طرحهايی تهيه کند و اکنون اين يک تجربه تازه از بسيج نيروی ايمان جامعه در راه تعاون اسلامی و مبارزه با محروميت است که ملت با توفيق الهی بايد از آن نيز سرافراز درآيد . من با کمال تواضع از ملت عزيز در اين امر حياتی استمداد می کنم و سلامت و سعادت همگان را خواستاريم.

                      روح الله الموسوي الخميني -1358/1/21


 

 

                                               

 


 

روش های کمک به خانه سازی برای محرومان :

1- کمک های نقدی: - واریز کمک به حساب 100  حضرت امام خمینی ( ره ) در هریک از شعب بانک ملی ایران

                            - واریز کمک از طریق تلفن همراه با شماره گیری #5*7*733*

                            - واریز کمک از طریق دستگاه های  ATM بانک شهر

 

2- کمک های غیر نقدی : مراجعه به دفتر مشارکت های مردمی حساب 100 حضرت امام خمینی ( ره ) مستقر در بنیاد مسکن استانها