پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

صدور اسناد مالکیت روستایی

 در راستای تثبیت حقوقی املاک و واحدهای مسکونی روستایی و بهره مندی روستائیان از تسهیلات بانکی ، ورود سرمایه به روستاها ، انسجام در جابجایی مالکیت و رفع دعاوی حقوقی بی اساس از مزایای این طرح می باشد. 

 


   مراحل صدور اسناد روستائی

 

1-   هماهنگی با نماينده شورای اسلامي روستا

2-   تشکيل پرونده توسط شورای اسلامي روستا (کپی شناسنامه مالک ، قولنامه و فرمهای مربوطه)

3-   ارائه پرونده ها توسط شورا به بنياد مسکن

4-   بررسی و تشكيل پرونده توسط بنياد مسکن

5-   ارسال پرونده ها به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان جهت صدوراسناد مالکيت

6-   ارائه اسناد مالکيت به متقاضی

 

 

تذکر : تمامی موارد فوق توسط بنياد و با هماهنگی نماينده شورای اسلامي روستا به عمل آمده و به درخواست های موردی روستائيان محترم ترتيب اثر داده نخواهد شد .