پنج شنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٣

 

منشور اخلاقی کارکنان بنیاد مسکن

 1 - به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعايت گردد.
 2 -  نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويی و متانت رفتار شود.
 3 - راهنمايی و اطلاعات لازم بطور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
 4 - فضای مراودات به گونه ای باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
 5 - ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومی، جنسی، خويشاوندی، مذهبی و ...) صورت گيرد.
 6 - به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويی و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.
 7 - اطلاعات لازم جهت انجام بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب، به همكاران ارائه گردد.
 8 - انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازمانی صورت گيرد.
 9 - از مظاهر فساد اداری، نظير توصيه ، سفارش و اخذ هر گونه هديه غير متعارف و وجه نقد خودداری شود.
 10 - در صورت مشاهده هر گونه سو استفاده از شغل و موقعيت شغلی و دريافته هديه غير متعرف يا وجه نقد ، موضوع به مسئولين ذيربط اطلاع داده شود.
 11 - فعاليت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پيش بينی شده انجام گيرد.
 12 - فعاليت ها بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سليقه كاركنان يا مديران.
 13 - از شايعه سازی، تهمت، غيبت، خبرچينی و هر اقدامی كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف ميكند، پرهيز شود.
 14 - راز دار بوده و از افشای اسناد محرمانه خودداری كند.
 15 - از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
 16 - از استعمال دخانيات به ويژه در محيط پرهيز شود.
 17 - تجهيزات و اشيا بصورت دقيق و منظم استقرار يابند، به نحوی كه در زمان مورد نظر به راحتی در دسترس باشد.
 18 - حسب مورد از وسايل ايمنی استفاده گردد.
 19 - از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيری شود.
 20 - سعي شود بين زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.
 21 - از اختيارات و قدرت سازمانی استفاده صحيح صورت گيرد.
 22 - اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردی با آن همسويی داشته باشد.
 23 - نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسوليت داشته باشد.
 24 - قوانين و مقررات سازمانی بطور دقيق رعايت شود.
 25 - از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصی كه حق دريافت آن را ندارند، خودداري شود.